ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 78 din 21 mai 2020
privind acordarea de către Ministerul Sănătăţii, prin
direcţiile de sănătate publică judeţene şi a municipiului Bucureşti,
autorităţilor publice locale a necesarului de măşti de protecţie
pentru familiile şi persoanele defavorizate de pe raza unităţilor
administrativ-teritoriale, precum şi pentru suplimentarea bugetului
Ministerului Sănătăţii, din Fondul de rezervă bugetară aflat la
dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2020
EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 434 din 22 mai 2020
Data intrării în vigoare: 
22 Mai 2020


Guvernul României adoptă prezenta ordonanţă de urgenţă.  
  ART. 1
Prin prezenta ordonanţă de urgenţă se aprobă punerea la dispoziţia
autorităţilor publice locale a necesarului de măşti de protecţie
pentru familiile şi persoanele defavorizate de pe raza unităţilor
administrativ-teritoriale, definite ca fiind:  
a) persoanele din familiile beneficiare ale ajutorului social acordat
în baza   Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, cu
modificările şi completările ulterioare;
b) persoanele din familiile beneficiare de alocaţie pentru susţinerea

familiei acordată în baza   Legii nr. 277/2010 privind alocaţia
pentru susţinerea familiei, republicată, cu modificările şi
completările ulterioare;
c) pensionarii sistemului public de pensii ale căror drepturi sunt de
până la 704 lei inclusiv, reprezentând nivelul indemnizaţiei sociale
pentru pensionari prevăzute de   Ordonanţa de urgenţă a Guvernului
nr. 6/2009 privind instituirea pensiei sociale minime garantate,
aprobată prin Legea nr. 196/2009, cu modificările ulterioare;
d) persoanele încadrate în grad de handicap care realizează venituri
exclusiv din prestaţiile sociale prevăzute de   art. 42 şi 58 din
Legea nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor
persoanelor cu handicap, republicată, cu modificările şi completările
ulterioare.
  

  ART. 4
(1) Se acordă un număr de 50 de măşti de protecţie, pentru fiecare
persoană prevăzută la art. 1, aferente unei perioade de 2 luni.  
(2) Autorităţile publice locale au obligaţia să întocmească liste
nominale cu persoanele prevăzute la art. 1 şi să le transmită
direcţiilor de sănătate publică judeţene şi a municipiului Bucureşti,
în termen de 3 zile de la data intrării în vigoare a prezentei
ordonanţe de urgenţă, în vederea stabilirii necesarului de repartizat.
Pentru întocmirea listelor cuprinzând persoanele prevăzute la art. 1
lit. c) şi d), Ministerul Muncii şi Protecţiei Sociale, prin Casa
Naţională de Pensii Publice, respectiv prin Agenţia Naţională pentru
Plăţi şi Inspecţie Socială şi structurile subordonate acestora, pune
la dispoziţia autorităţilor publice locale datele şi informaţiile
necesare.  

(3) Distribuirea măştilor de protecţie se face de către Ministerul
Sănătăţii prin direcţiile de sănătate publică judeţene şi a
municipiului Bucureşti, potrivit necesarului comunicat de acestea
întocmit în baza listelor prevăzute la alin. (2).  
(4) Autorităţile publice locale au obligaţia să ridice de la
direcţiile de sănătate publică judeţene şi a municipiului Bucureşti
măştile repartizate, pe bază de proces-verbal de predare-primire.  
(5) Măştile de protecţie vor fi distribuite beneficiarilor prevăzuţi
la art. 1 de către autorităţile publice locale cu ajutorul
asistenţilor medicali comunitari, mediatorilor sanitari, asistenţilor
sociali sau altor angajaţi din cadrul serviciului public de asistenţă
socială, în termen de maximum 3 zile de la primire, pe baza procedurii
de distribuire stabilite de autorităţile publice locale, conform
reglementărilor interne.  
(6) Persoanele prevăzute la art. 1 beneficiază de măşti de protecţie,
o singură dată, indiferent de categoria de persoane defavorizate
căreia îi aparţin, la data distribuirii acestora.  
(7) Persoanele care se încadrează în categoriile prevăzute la art. 1,
ulterior întocmirii listelor prevăzute la alin. (2), beneficiază de
măşti de protecţie pe baza documentelor doveditoare, reprezentând
dispoziţiile de stabilire a dreptului la ajutor social sau alocaţie
pentru susţinerea familiei, decizia de pensie şi certificatul de
încadrare în grad de handicap, după caz.  
PRIM-MINISTRU          
LUDOVIC ORBAN