Ministerul Muncii si Justitiei Sociale a supus dezbaterii publice ordinul privind tehnologia asistiva ce se va acorda din fonduri europene persoanelor cu dizabilitati neangajate in munca. Avand in vedere ca ministerul… a dat o data limita foarte apropiata, Consiliul Director al Asociatiei Nevazatorilor a obtinut o amanare a acestei date si in consecinta va rugam sa ne transmiteti observatiile dumneavostra pe adresa de email cjanvr@gmail.com pana luni 25 februarie 2019, urmand ca filiala sa transmita mai departe aceste observatii. Alaturat se gasesc anexele respectivului ordin.  

MINISTERUL MUNCII ȘI JUSTIȚIEI SOCIALE                                            MINISTERUL SĂNĂTĂȚII

CASA NAȚIONALĂ DE ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE

Ordinul nr………………………….. pentru aprobarea procedurii de acordare a subvenţiilor pentru sprijinirea persoanelor cu dizabilităţi în accesarea şi utilizarea de tehnologii şi dispozitive asistive şi tehnologii de acces, altele decât cele finanţate prin Fondul naţional unic de asigurări sociale de sănătate în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate

În temeiul prevederilor – art. 924 – 941 din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii; – art. 41 din Hotărârea Guvernului nr. 50/2015 privind organizarea, funcţionarea şi atribuţiile Autorităţii Naţionale pentru Persoanele cu Dizabilităţi, cu modificările și completările ulterioare; – art.17 alin.(3) din Hotărârea Guvernului nr.12/2017 privind organizarea și funcționarea Ministerului Muncii și Justiției Sociale, – art. 7 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 144/2010 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare; – art. 17 alin.(5) din Anexa la Hotărârea Guvernului nr. 972/2006 pentru aprobarea Statutului Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate, cu modificările și completările ulterioare ulterioare, ministrul muncii şi justiţiei sociale, ministrul sănătăţii și preşedintele Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate emit următorul ordin: ART. 1 Se aprobă Procedura de acordare a subvenţiilor pentru sprijinirea persoanelor cu dizabilităţi în accesarea şi utilizarea de tehnologii şi dispozitive asistive şi tehnologii de acces, altele decât cele finanţate prin Fondul naţional unic de asigurări sociale de sănătate în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate cuprinsă în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin. ART. 2 Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I. Ministrul muncii şi justiţiei sociale Ministrul sănătăţii Preşedintele Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate Marius – Constantin BUDĂI Sorina PINTEA Adriana COTEL ANEXA Procedura de acordare a subvenţiilor pentru sprijinirea persoanelor cu dizabilităţi în accesarea şi utilizarea de tehnologii şi dispozitive asistive şi tehnologii de acces, altele decât cele finanţate prin Fondul naţional unic de asigurări sociale de sănătate în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate Art. 1 Prezenta Procedură de acordare a subvenţiilor pentru sprijinirea persoanelor cu dizabilităţi în accesarea şi utilizarea de tehnologii şi dispozitive asistive şi tehnologii de acces, altele decât cele finanţate prin Fondul naţional unic de asigurări sociale de sănătate în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate, denumită în continuare procedura, are rolul de a stabili etapele, responsabilităţile şi documentele aferente în procesul de acordare a subvențiilor cu această destinație în vederea asigurării accesului persoanelor cu dizabilități, în condiții de egalitate cu ceilalți, la mediul fizic, informaţional şi comunicaţional, în cadrul proiectelor cofinanțate din Programul Operațional Capital Uman (POCU) – Axa prioritară 3 – Locuri de muncă pentru toți, activitățile cuprinzând și acordarea de tehnologii și dispozitive asistive și tehnologii de acces, persoanelor cu dizabilități beneficiare de servicii de informare și consiliere profesională, mediere și formare profesională. Art. 2 – În înțelesul prezentei proceduri, prin tehnologii şi dispozitive asistive şi tehnologii de acces se înțelege orice produs de asistare, inclusiv dispozitive, echipamente, instrumente și software, utilizat de către sau pentru persoanele cu dizabilități pentru: (i) participare (ii) protecție, suport, training, măsurarea sau înlocuirea funcțiilor sau structurilor corpului și a unor activități (iii) prevenirea deficiențelor, limitărilor de activitate și restricțiilor de participare. Art. 3 – Subvenția menționată la art. 1 se acordă sub forma unui voucher, care va putea fi utilizat exclusiv pentru achiziționarea de tehnologii şi dispozitive asistive şi tehnologii de acces, altele decât cele finanţate prin Fondul naţional unic de asigurări sociale de sănătate în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate, menționate în Lista de tehnologii şi dispozitive asistive şi tehnologii de acces, prioritare pentru angajare, cuprinsă în Anexa nr. 1 la prezenta Procedură, denumită în continuare Lista. Art. 4 – Persoanele care pot beneficia de Voucher sunt persoanele adulte încadrate în grad de handicap grav, accentuat, mediu sau ușor, denumite în continuare persoane îndreptățite. Art. 5 – (1) Voucherul se eliberează la cererea persoanelor îndreptăţite care vor depune în scris sau electronic, la registratura/adresa de email a direcţiei generale de asistenţă socială şi protecţia copilului judeţen, respectiv locale a sectoarelor municipiului Bucureşti în evidenţa căreia se află, denumită în continuare DGASPC, o cerere, care va cuprinde următoarele elemente: a) domiciliul sau reședința, seria, numărul B.I./C.I.; b) numărul și perioada de valabilitate a certificatului de încadrare în grad de handicap eliberat de către comisia de evaluare a persoanelor adulte cu handicap din județele, respectiv sectoarele municipiului București sau a deciziei eliberate de Comisia superioară de evaluare a persoanelor adulte cu handicap; c) număr de telefon fix sau mobil, e-mail; d) recomandarea medicului specialist privind tipul de tehnologii și dispozitive asistive și tehnologii de acces; e) document din care reiese că beneficiază de servicii de informare și consiliere profesională, medierea muncii sau formare profesională; f) semnătura solicitantului. (2) Modelul cererii menţionate la alin.(1) este prevăzut în Anexa nr. 2 la prezenta Procedură și va fi postat pe site-ul fiecărei DGASPC. Cererea poate fi depusă şi de reprezentantul legal, precum şi de către organizaţia neguvernamentală al cărei membru este persoana cu handicap. (3) Modelul recomandării menționate la alin.(1) lit. d) este prevăzut la Anexa nr. 3 la prezenta Procedură. Art. 6 – DGASPC transmite lunar către Autoritatea Națională pentru Persoanele cu Dizabilități cererile centralizate privind eliberarea Voucherelor. Art. 7. (1) ANPD este autoritatea care asigură tipărirea voucherelor precum și transmiterea acestora către DGASPC. Distribuirea voucherelor revine DGASPC competentă. (2) Modelul voucherelor, precum și modalitatea de acordare, distribuire și decontare a acestora se stabilește în Metodologia aprobată prin Decizie a președintelui ANPD care se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I. Art. 8 –Voucherul conţine următoarele informații: a) datele de identificare: numele și prenumele persoanei cu dizabilități, data nașterii, CNP, serie/nr BI/CI, domiciliul; b) valoarea declarată; c) perioada de valabilitate; d) numărul – format din indicativul județului aferent fiecărei DGASPC în evidența căreia se află persoana cu dizabilități (ex: AB pentru județul Alba, AG pentru județul Argeș, B1 pentru sectorul 1 al municipiului București etc), urmat de cinci cifre în ordine crescătoare, pornind de la 00001 pentru fiecare județ, respectiv sector al municipiului București; e) tipul recomandat de tehnologii și dispozitive asistive și tehnologii de acces; f) acordul privind prelucrarea datelor cu caracter personal. Art. 9 – (1) Voucherul este nominal şi netransmisibil şi este valabil până în luna decembrie 2023. (2) Voucherul va fi folosit exclusiv la achiziţionarea de tehnologii și dispozitive asistive și tehnologii de acces recomandate de medicul specialist, care se regăsesc în Lista cuprinsă în Anexa nr. 1. (3) Dacă valoarea produsului achiziţionat este mai mare decât cea a voucherului, diferenţa este suportată de persoana îndreptățită sau reprezentantul legal al acesteia, după caz.; (4) Voucherul este utilizabil exclusiv de către beneficiar sau împuternicitul legal al acestuia, în baza actului de identitate, o singură dată, în perioada de valabilitate a voucherului; (5) Voucherul este utilizabil doar la operatorii economici – furnizori de tehnologii și dispozitive asistive și tehnologii de acces prevăzuți în lista disponibilă pe site-ul Autorității Naționale pentru Persoanele cu Dizabilități, www.anpd.gov.ro. Art. 10– (1) Pentru a fi inclus în Lista furnizorilor de tehnologii și dispozitive asistive și tehnologii de acces, operatorul economic prevăzut la art. 9 alin.(5) trebuie să îndeplinească următoarele condiții: a) să îşi declare disponibilitatea de a fi inclus în listă, printr-o cerere adresată Autorității Naționale pentru Persoanele cu Dizabilități; b) desfăşoară activităţi de comercializare a produselor de tip tehnologii și dispozitive asistive și tehnologii de acces; c) are puncte de lucru (magazine) pe raza județului pentru care se solicită includerea în Listă; d) are aviz de funcţionare pentru activități în domeniul dispozitivelor medicale, valabil pentru sediul/punctul de lucru, eliberat de Agenţia Naţională a Medicamentului şi a Dispozitivelor Medicale, potrivit dispozițiilor art. 926 din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, republicată, cu modificările și completările ulterioare; e) produsele de tip tehnologii și dispozitive asistive și tehnologii de acces sunt înregistrate/notificate la Agenţia Naţională a Medicamentului şi a Dispozitivelor Medicale, după caz, potrivit dispozițiilor legale în vigoare; f) are o evidenţă cantitativ-valorică pentru produsele de tip tehnologii și dispozitive asistive și tehnologii de acces comercializate; g) are sediul/punctul de lucru într-un spaţiu accesibilizat, destinat recepţiei beneficiarilor; h) activitatea se desfăşoară cu personal calificat; i) are o firmă vizibilă din exterior, la intrarea în incinta unităţii și program de lucru afişat la loc vizibil; j) are afişată în sala de aşteptare lista completă, actualizată cu toate produsele, care include preţul de vânzare a acestora; k) pentru fiecare produs comercializat există o fişă cu specificaţiile tehnice ale produsului şi care este accesibilă; l) oferă instrucţiuni/manual de utilizare pentru tehnologii și dispozitive asistive și tehnologii de acces comercializate, în limba română. Primirea instrucţiunilor este confirmată prin semnătura beneficiarului; m) deține declaraţii de conformitate CE emise de producător și/sau reprezentantului autorizat al producătorului în Uniunea Europeană și, după caz, certificate de conformitate CE emise de un organism notificat, valabile, pentru tehnologiile şi dispozitivele asistive și tehnologiile de acces comercializate și eliberează certificate de garanție pentru tehnologiile şi dispozitivele asistive și tehnologiile de acces comercializate; n) deține un registru de garanţie cu rubrică pentru service, în care beneficiarii confirmă primirea fişei de garanţie şi reparaţiile. (2) Evaluarea furnizorilor de tehnologii și dispozitive asistive și tehnologii de acces în ceea privește îndeplinirea criteriilor menționate la alin. (1) se realizează de Autoritatea Națională pentru Persoanele cu Dizabilități (3) Pentru realizarea procesului de evaluare, furnizorii de tehnologii și dispozitive asistive și tehnologii de acces au obligaţia plăţii unei taxe de evaluare. Art. 11 Modelul cererii menționate la art. 10 alin. (1) lit. a), precum și modalitatea de decontare a voucherelor vor fi aprobate prin ordin al ministrului muncii și justiției sociale.